Addendum

ARTvertisements.com ~ The City Plug-in

1. In goed overleg met de opdrachtgever zal, in het geval van urenoverschrijding, calamiteiten of niet-verwijtbare vertraging en/of tegenslag, een uurtarief van E 75,— exclusief BTW, reis- en materiaalkosten worden berekend. 2. Zodra de opdracht bevestigd is, wordt een aanbetaling van 40% van het totale alsdan geaccordeerde offertebedrag in rekening gebracht. 3. Tenzij anders is overeengekomen blijven alle rechten voortvloeiend uit copyright toevallen aan Barbara van Druten, Niki Koutouras c.q. Illustrative Art & Design, ARTvertisements of The City Plug-in. 4. In het geval van opdrachten voor beplakking en drukwerken, ligt alle aansprakelijkheid voor kwaliteit en logistiek bij de betreffende drukkerij. Ook in het geval van kosteloze bemiddeling van Barbara van Druten tussen drukkerij en cliënt, kan Barbara van Druten niet aansprakelijk worden gehouden voor de dienstverlening van de drukkerij. 5. Het verwijderen van druk- en/of plakwerk dient als separate dienstverlening te worden beschouwd. De kosten hiervan worden dan ook niet in de offerte betrokken. 6. In voorkomende gevallen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een gladde, stof- en vochtvrije ondergrond. Het toe te passen zelfklevend vinyl vereist een minimale aanbrengtemperatuur van 10o C, een schone ondergrond zonder vuilafstotende coating. Indien dit niet het geval is, vervalt de hiervoor genoemde aansprakelijkheid van drukkerij. 7. De montagelocatie dient goed bereikbaar te zijn en vrij van obstakels als plantenbakken, meubilair, enz. Werkzaamheden zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden. De genoemde prijs is exclusief eventuele (werk-) vergunningen. U dient op de hoogte te zijn van de geldende gemeentelijke bepalingen. 8. In het geval van door opdrachtgever aangeleverde foto’s geldt uitdrukkelijk dat deze copyright-vrij dienen te zijn. Indien dat niet het geval is, dient door de copyright-gerechtigde schriftelijk toestemming te worden gegeven c.q. betaling te worden overeengekomen. De kosten van vergoeding voor copyright-gerechtigden komen voor rekening van opdrachtgever, welke laatste tevens verantwoordelijk is voor een goede procesgang terzake van copyrights. 9. Direct na aflevering van het drukwerk volgt, mits aan bovenstaande is voldaan, en mits noodzakelijk, nog één correctieronde. Deze wordt verzorgd door de drukkerij. 10. Eventuele kosten voortvloeiend uit lichamelijk letsel bij gebruikers, passanten etc. die een direct gevolg zijn van het resultaat van de opdracht, kunnen niet verhaald worden op Barbara van Druten, Niki Koutouras, ARTvertisements.com, The City Plug-in. 10. In het geval van faillisement van de drukkerij, zal de drukkerij alles in werking stellen om de opdracht alsnog naar behoren af te ronden en te leveren.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!